Vedtægter for aftenskoleforeningen musikskolen SPIL OP

Vedtægter for aftenskoleforeningen musikskolen SPIL OP jf. Lov om støtte til folkeoplysning, lov nr. 480.

1.  Navn og hjemsted

Foreningens navn er musikskolen SPIL OP, Glostrup Høje Taastrup- og Rødovre kommune.

Foreningens hjemsted er Glostrup Høje Taastrup- og Rødovre kommune.

Foreningen er uafhængig af partipolitik og tilknyttet Dansk Oplys­nings Forbund.

 

2.  Formål

Foreningens formål er at forestå almennyttig virksomhed med folkeoplysende voksenundervisning og

kulturelle og debatskabende arrangementer inden for folkeoplysningslovens rammer, og med udgangs-

punkt i undervisningen øge den enkeltes evne og lyst til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

 

3.  Medlemskreds

Som medlemmer kan optages lærere, deltagere og andre enkelt personer, der kan gå ind foreningens formålsparagraf. Partipolitiske dannelser kan ikke opnå medlemskab.

Ind- og udmeldelse sker skriftligt til foreningen

 

4.  Årsmødet.

Årsmødet er foreningens højeste myndighed.

Ordinær årsmøde afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved brev til medlemmerne.

Møde- og stemmeberettigede på årsmødet er ethvert medlem, der senest en måned
forinden årsmødets afholdelse er indmeldt i henhold til § 3. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

          Ethvert af foreningens medlemmer kan vælges til bestyrelse og revision, bortset fra personer, som p. g. a. inhabilitet i henhold til Folkeoplysningslovens regler ikke er valgbare.

 

Dagsordenen for den ordinære årsmøde skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fremtidig virksomhed
 7. Godkendelse af budget
 8. Valg af formand
 9. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. Februar.

Årsmødet træffer sine beslut­ninger ved almindelig stemmeflerhed.

Vedtægtsændringer kan kun finde sted med to tredjedeles flertal på to af hinanden følgende årsmøder, hvoraf den ene skal være ordinært.

 

 1. Ekstraordinært årsmøde.

Ekstraordinær årsmøde kan af­holdes, når bestyrelsen finder det nødven­digt, og skal afholdes, når

mindst en tred­jedel af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning herom til for­manden.

Årsmødet afholdes senest 4 uger efter modtagelse af anmod­ningen.

Indkaldelse sker skriftligt med to ugers varsel med angivelse af motiveret dags­orden.

 

6.  Valg af deltagerrepræsentant til bestyrelsen

Valgmøde for deltagerne afholdes én gang årligt inden udgangen af marts md. og indkaldes skriftligt

med mindst fjorten dages varsel. Valgbar og stemmeberettiget er enhver del­tager, for hvilken der er

betalt for tilskuds­berettiget undervisning for den aktuelle sæson.

 

7.   Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 6 medlemmer inklusive en deltagerrepræsentant. Valg

Af bestyrelse gælder for 2 år ad gangen, dog for 1 år for deltagerrepræsentanten.

Bestyrelsen leder foreningen i overens­stemmelse med gældende lovgivning, nær­værende vedtægter og

årsmødets beslutninger.

Bestyrelsen, der selv konstituerer sig, skal påse, musikskolen SPIL OP, Glostrup Høje Taastrup- og Rødovre kommune ledes i overensstemmelse med sit formål.

Formanden - og i dennes fravær næstfor­manden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Mødet afholdes, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter be­gæring herom. Indkaldelsen sker skriftligt med angivelse af dagsorden. Bestyrelses­mødet afholdes inden to uger efter modta­gelsen af anmodningen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlem­merne er til stede. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen er ansvarlig over for kommunalbestyrelsen for anvendelse af modtagne tilskud, for anviste lokaler og for regnskab og dokumentation for virksomheden, herunder en årsberetning.
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for driften af virksomheden.
Bestyrelsen ansætter den daglige ledelse i  henhold til gældende regler.

Skolelederen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

 

 1. Daglig ledelse

Lederen varetager den daglige ledelse un­der ansvar over for bestyrelsen og efter de af bestyrelsen fastsatte vilkår.

 

9.   Økonomi, regnskab og revision

Foreningens regnskabsår følger kalender­året.

Foreningsregnskab udarbejdes i overens­stemmelse med god regnskabsskik og underskrives af den samlede bestyrelse..

Regnskabet revideres af den på årsmødet valgte revisor.

 

10.  Tegningsregler og hæftelse

Skolelederen tildeles prokura vedrørende foreningens daglige drift.

Den øvrige tegningsret sker ved underskrift af formand og skoleleder. Ved optagelse af lån og salg/pantsætning af fast ejendom samt underskrift på regnskab tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

For foreningens økonomiske forpligtelser hæftes alene med foreningens formue.

Be­styrelsens medlemmer hæfter personligt for tilskud, som foreningen har modtaget i henhold til Folkeoplysningsloven eller an­den tilsvarende lovgivning, i tilfælde hvor der opstår et krav om tilbagebetaling på grund af retsstridig handling eller undladel­se, der kan tilregnes bestyrelsesmedlem­merne som forsætlig eller uagtsom.

 

 1. Vedtægtsændring.

Vedtægtsændring kan kun finde sted med 2/3 flertal på to af hinanden følgende årsmøder, hvoraf det ene skal være ordinært.

 

12.  Opløsning

Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for et forslag om ophør på to af hinanden følgende årsmøder med mindst 4 ugers mellemrum

Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver almennyttige formål.